سوال‌های‌ بزرگی‌ که‌ با‌ ورود‌ به‌ دنیای‌ برندسازی‌ مد باید‌ با‌ آن‌ها‌ روبرو‌ شوید.

برندسازی مد

چه بیزینسی برند هست؟

در هــﺮ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ هــﺎﯾﯽ وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻮﻓــﻖ ﺗﺮ از دﯾﮕــﺮان هستند. ﮐﺴﺐ وﮐﺎری ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮدش ﻣﻄﺮح ﺗـﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ اﺳـﺖ. ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ در دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﯾـﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ دیگران ﻣﯽ توانید ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﯿـﺪ.

 

برندسازی چیست؟

(branding)

برندسازی به صورت ساده ایجاد هویتی متمایز و انتقال آن در ذهن مخاطب است اما این هویت فقط المان‌های بصری مثل لوگو، رنگ سازمانی و… نیست بلکه استراتژیست‌های برند اظهار دارند که برندسازی روابط واضحی را در ذهن مصرف‌کننده فرا می‌خوانند. آن‌ها در مورد شخصیت برند و رابطه بلندمدت با مصرف‌کننده صحبت می‌کنند که بیشتر بر احساسات عاطفی متمرکز است تا معاملات اقتصادی.

چرا برندسازی، رکن حیاتی برای مد هست؟

(Fashion Branding)

برندسازی در هر صنعتی مهم است، اما فقط در صنعت مد است که برندسازی واقعاً خودش را نشان می‌دهد. در بیشتر صنایع، برندسازی می‌تواند به مشتری در مورد استاندارد محصولی که می‌خواهد بخرد اطمینان دهد. در صنعت فشن، برند فراتر از یک اطمینان ساده است. می تواند مشتری را مجبور به خرید محصولی کند، حتی اگر به آن نیاز نداشته باشد!

بازار جهانی امروز شاهد رقابت شدیدی است. بسیاری از محصولات جدید وارد بازار می‌شوند، مدتی باقی می‌مانند و سپس منسوخ می‌شوند. ترندها[۱] حتی سریع‌تر از آنچه به نظر می‌رسند به وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. تغییرات سریع در انتخاب مصرف‌کنندگان، افزایش پس‌انداز مردم، جهانی شدن، قرار گرفتن در معرض رسانه‌ها و تأثیر ترندهای جهانی و روانی، چنین رقابتی را پدید می‌آورد.

به همین دلیل برای شرکت‌های مد برند مسئله‌ای حیاتی است که اغلب به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در تصمیم خرید مصرف‌کننده عمل می‌کند. مصرف‌کنندگان الزاماً به‌دنبال عملکردهای مد نیستند. در عوض آن‌ها سبک‌ها، رؤیاها و تصاویر نمادین را خریداری می‌کنند_ ابعادی از هویت که برندها می‌توانند با مطرح کردنشان، به مخاطب خود کمک کنند_

 

مشتریان وفادار چگونه شکل می‌گیرند؟

تفکر استراتژیک در ایجاد برندها لازم است. مشتریان هنگام خرید، محصول را در تمام پارامترها ارزیابی نمی‌کنند. آن‌ها به دنبال حس تعلق هستند و می‌خواهند بخشی از تجربه برند باشند. این رویکرد روانشناختی نیازمند ایجاد ایمان در ذهن مصرف کننده است و باید به این باور برسند که برند با ارائه خدمات یا محصولات با کیفیت، سبک زندگی خاصی را برایشان فراهم می‌کند.

 

در نتیجه برندها مانند انسان تکامل می‌یابند و به ‌محض تولد، باید برای ادامه‌ی رشد، پرورش یابند. ازآنجا که انسان‌ها برای ایجاد و حفظ روابط خود نیاز به تعامل مداوم با دیگران دارند، برندها نیز به همان توجهات نیازمندند. ماهیت وجودی مد، تغییر است به همین دلیل پایدارای و حفاظت از برند هیجان‌انگیز و چالشی خواهد بود. هر برندی با توجه به هویت خود مشتری را وارد دنیای مصوری می‌کند که شامل داستان‌، شخصیت، فرهنگ، چشم‌انداز و… است که از طریق ابزارهایی مثل رسانه، تکنولوژی، مارکتینگ و… منتقل می‌شوند.

دیگر چه سوالی راجع به برندسازیی مد داشتید که هیچ‌وقت پاسخ داده نشده؟

 

[۱] Fads: محصولی که چرخش عمر کوتاهی دارد

دیدگاهتان را بنویسید